ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemeen

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van fotografie, videografie en grafisch ontwerp door Dorien Daens, handelend onder de naam: Dorien Daens Design.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen Dorien Daens Design en de opdrachtgever. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voor zover die tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Bij het boeken van een fotoshoot, videosessie, workshop of complete reportage gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Dorien Daens Design.
Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Met het boeken van een sessie en/of ondertekenen van een overeenkomst van Dorien Design geeft de opdrachtgever aan op de hoogte te zijn van deze voorwaarden.

Meerdere ontwerpers/ontwerpbureaus/fotografen
Wanneer de opdrachtgever dezelfde opdracht tegelijkertijd aan meerdere ontwerpers/ ontwerpbureaus wenst te verstrekken, dient hij hiervan alle betrokken ontwerpers/ontwerpbureaus/fotografen op de hoogte te stellen.

 Offertes

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In de offerte staan het aantal uren omschreven en/of een totaalprijs volgens de vraag van de opdrachtgever. Bij een foto-opdracht zijn de foto’s op hoge resolutie zonder watermerk inbegrepen in het aantal zoals aangegeven op de website.

De prijzen genoemd in offertes zijn 30 dagen geldig. Alle genoemde prijzen in offertes zijn exclusief BTW conform de Belgische wetgeving.

Nadat is aangegeven dat men definitief van de offerte gebruik wil maken en de offerte vervolgens getekend en binnen 30 dagen geretourneerd is, wordt de offerte een overeenkomst en wordt de betreffende datum en/of (tussentijdse) deadlines en het afgesproken aantal uren definitief in de agenda gezet.

Met het tekenen van de overeenkomst/inschrijving via het online reservatieformulier op de website gaat de opdrachtgever akkoord met het vooraf betalen van het bedrag (=voorschot) genoemd in de offerte of op de website en met het reserveren van de vermelde datum/tijdsperiode. De datum voor de sessie wordt dus enkel gereserveerd na ontvangen van het voorschotbedrag zoals aangegeven in de offerte of op de website.

Bij mini-sessies is het voorschotbedrag onder geen beding terugvorderbaar. Het verplaatsen van een mini-sessie kan alleen mits er nog een ander tijdslot beschikbaar is EN indien het minstens 24 uur op voorhand aangevraagd wordt. 

Voor grafisch werk wordt de opdracht pas aangevat na het getekend terug sturen van de offerte/overeenkomst en na voorafbetaling van het voorschot.

 • Wijzigingen in de offerte
  Fotografie: het aantal uren van het gekozen pakket kan binnen een maand na officiële reservering worden uitgebreid en voor de prijzen die op dat moment geldig zijn (zie website), tenzij anders is overeengekomen. De datum kan eenmalig worden verzet mits de nieuw gekozen datum nog beschikbaar is. Is de datum niet meer beschikbaar dan kan de aanbetaling niet worden geretourneerd.
 • Grafisch ontwerp: Bij grafisch werk kan de prijsopgave wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. De opdrachtgever zal hier tijdig van op de hoogte worden gebracht.

 De uitvoering van de overeenkomst

 • Verstrekken van gegevens
  De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Dorien Daens Design mogelijk te maken, in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige en duidelijke gegevens/benodigde materialen.
 • Gebruik andere toeleveranciers
  Opdrachten aan productiebedrijven met betrekking tot de verveelvoudiging of openbaarmaking van het ontwerp, worden in opdracht van en voor rekening en risico van de opdrachtgever verstrekt. Dorien Daens Design houdt zich voor de uitvoering van die opdracht – waar nodig – beschikbaar voor mondeling overleg. Op verzoek van de opdrachtgever kan Dorien Daens Design, voor risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader overeen te komen vergoeding afspreken.
 • Openbaarmaking en verveelvoudiging (grafisch ontwerp)
  Alvorens tot openbaarmaking of verveelvoudiging wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste drukproef of het laatste prototype van het ontwerp te controleren en goed te keuren.
 • Termijn van levering
  De levering wordt mondeling overeengekomen tussen de opdrachtgever en Dorien Daens Design.

 Print release en reproductie

Dorien Daens Design zal de bestanden in hoge resolutie (“Bestanden”) aan de Opdrachtgever bezorgen. De Opdrachtgever mag extra kopieën maken van de Bestanden, maar enkel voor eigen gebruik. Dorien Daens Design raadt de Opdrachtgever aan om een backup te maken van de bestanden, op computer, USB-stick of dvd. Bij levering van de Bestanden aanvaardt de Opdrachtgever de volledige verantwoordelijkheid voor de Bestanden. Dorien Daens Design raadt de Opdrachtgever aan om bij ontvangst meteen een backup te maken van de Bestanden. Extra of nieuwe kopieën van de Bestanden kosten €250,00 per set.

Bij levering van de Bestanden is Dorien Daens Design niet langer verantwoordelijk voor het archiveren van de bestanden. Dorien Daens Design zal niettemin trachten de Bestanden van de Opdrachtgever zo lang als redelijkerwijs mogelijk is beschikbaar te houden.

Online galerijen (via Pixieset) worden minstens 1 jaar online gehouden (met uitgezonderd van de mini-sessies). 10 dagen voorafgaande aan het offline gaan, wordt de klant hiervan via e-mail op de hoogte gesteld.

Fotografie: bij levering van de Bestanden geeft de Fotograaf de Opdrachtgever de toestemming om de Bestanden te gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden en om de foto’s te reproduceren, in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst.
De Opdrachtgever zal de foto’s die in het kader van deze Overeenkomst werden gemaakt op geen enkele wijze en voor geen enkel doel verkopen, in licentie of sublicentie geven of toestemming geven om ze te verkopen. Bij overtredingen wordt er €200,00 aangerekend per kopie per foto. De Fotograaf geeft de Opdrachtgever de toestemming om afdrukken en albums te maken van de foto’s die in het kader van deze Overeenkomst zijn gemaakt. De Fotograaf is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de afdrukken en/of producten die de Opdrachtgever ontvangt van niet-professionele en/of commerciële fotolabs.
De Fotograaf geeft de Opdrachtgever de toestemming om een foto te gebruiken voor een bericht in de krant, op voorwaarde dat de krant Dorien Daens Design vermeldt. De Opdrachtgever is niet aansprakelijk als de krant dat weigert of vergeet te doen.

Sociale media

Fotografie: deze clausule heeft betrekking op alle sociale media, inclusief maar niet beperkt tot Facebook, Instagram, Twitter en blogs.

Dorien Daens Design geeft de Opdrachtgever de toestemming om foto’s die in het kader van deze Overeenkomst zijn gemaakt te delen of verspreiden op het internet. De Opdrachtgever mag foto’s niet wijzigen, bewerken of bijsnijden (behalve het verplichte bijsnijden op sociale media-websites) zonder voorafgaande toestemming van de Fotograaf. De Opdrachtgever gaat ermee akkoord om bij elke foto de Fotograaf te vermelden door middel van een link naar de website van de fotograaf: www.doriendaens.be. Alle foto’s die door de Fotograaf gemaakt worden voor de Opdrachtgever zijn voor persoonlijk gebruik, tenzij beide partijen een afzonderlijke overeenkomst ondertekenen. Foto’s mogen niet gebruikt worden voor zakelijke promotionele doeleinden of op een professioneel platform, tenzij na schriftelijke toestemming van de Fotograaf.
De opdrachtgever mag geen beeldschermprints van de preview-galerij maken (al dan niet met watermerk) voor gebruik op Social Media. Deze beelden zijn onafgewerkt en doen afbreuk aan het werk van de fotograaf. 

De Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat de Opdrachtgever de Fotograaf/Ontwerper niet in diskrediet zal brengen, noch zal lasteren of belasteren of zaken zal ondernemen waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat ze de persoonlijke en professionele reputatie van de fotograaf/ontwerper schade berokkenen.

Quitclaim (fotografie)

Dorien Daens Design heeft het absolute recht en de toestemming om foto’s die met behulp van welk medium ook gemaakt zijn te gebruiken, hergebruiken, publiceren en opnieuw te publiceren, in alle momenteel en in de toekomst bekende media, inclusief het internet, en voor alle doeleinden van de Fotograaf, inclusief en zonder beperking het portfolio, studiovoorbeelden, zelfpromotie, deelname aan fotowedstrijden of tentoonstellingen, educatieve doeleinden, redactioneel gebruik, kunst en reclame. Zo’n gebruik zal altijd oordeelkundig en conform de hoogste normen op het vlak van smaak en beoordeling gebeuren. De Opdrachtgever stemt in met dit gebruik. Als de Fotograaf foto’s wil gebruiken voor andere doeleinden dan hierboven vermeld, zal de Fotograaf dat niet doen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever.

Gebruik en licentie (grafisch ontwerp)
 • Het gebruik
  Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Dorien Daens Design, verkrijgt hij daarmee het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemmingen en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen.

Bij ruimer gebruik dan overeengekomen dient tussen partijen een nieuwe overeenkomst met betrekking tot de gebruiksrechten te worden gesloten.

 • Wijzigingen
  Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Dorien Daens Design veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te brengen.
 • De opdrachtgever dient bij een door hem gewenste wijziging Dorien Daens Design als eerste in de gelegenheid te stellen om deze uit te voeren. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald, op basis van de gebruikelijk door Dorien Daens Design gehanteerde tarieven.
 • Eigen promotie
  Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft Dorien Daens Design de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.
Publicatie

Fotografie: Foto’s uit alle mogelijke reportages mogen door Dorien Daens Fotografie gebruikt worden ter promotie van de beroepsactiviteiten op eigen website, zoals portfolio op de website en mogen worden gebruikt voor deelname aan wedstrijden. Niet mogen publiceren van de beelden kost €250,- extra.

Bewerking (fotografie)

Proefdrukken worden individueel bewerkt om kleur, contrast en/of tint aan te passen, en om te zetten in zwart-wit (indien van toepassing). De proefdrukken worden gebruikt voor online proofing, digitale negatieven en de bestanden in hoge resolutie van de Opdrachtgever. Beelden die worden bewerkt voor afdrukken worden verder bewerkt met verschillende technieken om kwaliteitsafdrukken te creëren. Mogelijke bewerkingen die de Fotograaf kan doen zijn: realistisch retoucheren, vlekjes verwijderen, selectief tinten en/of helderheid aanpassen, kleuren verbeteren, storende elementen verwijderen, enz. Beelden die bewerkt worden voor afdrukken worden gebruikt voor trouwalbums, fotoalbums, afdrukken, doeken en vergrotingen. Indien de Opdrachtgever bijkomende bewerkingen wenst (zoals: verdwaalde haren verwijderen, sokkenkleur veranderen, personen op de achtergrond verwijderen, enz.), zullen die bewerkingen in rekening gebracht worden aan €60,- per werkuur.

Artistieke vrijheid (fotografie)

Dorien Daens Design krijgt volledige artistieke vrijheid voor de geposeerde foto’s en gebruikte locaties. De Fotograaf zal niet aansprakelijk gehouden worden als er niet genoeg tijd is voor een volledige reportage door de volgende redenen: personen die op de foto moeten die niet op tijd of niet beschikbaar zijn voor een geposeerde foto; als het Opdracht uitloopt of als er op de locatie van het Opdracht beperkingen gelden wat betreft fotografie. De Opdrachtgever begrijpt dat de Fotograaf geen “shot list” hanteert voor het nemen van foto’s tijdens het Opdracht. Het handelsmerk van Dorien Daens Design is een niet-geposeerde, journalistieke benadering van momenten in realtime. Lange lijsten en vele verzoeken van de Opdrachtgever of genodigden voor geposeerde foto’s beperken de mogelijkheid om foto’s te nemen van spontane momenten. De Opdrachtgever erkent dat de Opdrachtgever voorbeelden heeft gezien van Opdrachtsfoto’s en begrijpt dat Dorien Daens Design foto’s van dezelfde kwaliteit en in dezelfde stijl zal maken voor het Opdracht van de Opdrachtgever.

De fotograaf mag naar eigen, creatief  inzicht de foto’s maken. Het fotograferen van “echte” momenten hebben altijd voorrang (bijvoorbeeld tijdens verzoekjes van derden om statische detailfoto’s van personen of producten te registreren) tijdens de dag.

 Fotografen, videografen en second shooters (fotografie)

Bij het aangaan van een samenwerking van Dorien Daens Fotografie zal er geen gebruik worden gemaakt van een andere fotograaf dan de fotografen van Dorien Daens Fotografie. Het inhuren van een andere fotograaf of second shooter buiten Dorien Daens Fotografie is dan ook niet toegestaan omdat dit het werk ernstig zou kunnen belemmeren en de kwaliteit niet geleverd kan worden waarvoor ik ben geboekt.

Er zullen naast de fotograaf geen andere professionele fotografen ingehuurd worden voor de betreffende opdracht. Overige personen in de hoedanigheid van gasten of familie is het uiteraard toegestaan te fotograferen als het bruidspaar dat prettig vindt, echter zonder daarbij de fotograaf te hinderen of de door de fotograaf opgezette poses en settings ‘mee’ te fotograferen. Mochten gasten zich hinderlijk opstellen tijdens de ceremonie en zou de fotograaf hierdoor belangrijke momenten missen dan kan de fotograaf hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

Indien men een professionele videograaf inhuurt dan is het prettig als vooraf aangeven wordt of dat de fotograaf of videograaf “leading” is voor het vastleggen van momenten. Uiteraard is goed overleg met de videograaf erg belangrijk en zal daarvoor de uiterste best worden gedaan.  Echter als het niet mogelijk blijkt samen te werken vanaf het beste punt kan de fotograaf niet aansprakelijk worden gesteld voor het missen van beelden indien derden ‘door het beeld lopen’. Als fotograaf zal ik uiteraard mijn uiterste best doen tot het beste eindresultaat te komen voor zowel videograaf als fotograaf.

Het is de fotograaf toegestaan een tweede persoon mee te nemen in de hoedanigheid van assistent, of 2nd shooter na overleg. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend en dit brengt geen extra kosten met zich mee.

Archivering van foto’s en ontwerpen

Dorien Daens Design zal de bestanden tot zes (6) maanden na de oplevering bewaren. Vanaf zes (6) maanden na de oplevering is Dorien Daens Design niet langer verantwoordelijk voor het archiveren van de bestanden.

Online galerij en bestellen

Alle foto’s van sessies in deze Overeenkomst zullen online ter beschikking gesteld worden van de Opdrachtgever via de galerij op de website van de Fotograaf. De Opdrachtgever mag verwachten dat foto’s voor individuele sessies ongeveer vier (4) weken na de sessie beschikbaar zullen zijn. Foto’s van de Opdracht zullen online twaalf (12) maanden beschikbaar blijven.

Zoals eerder gemeld is Dorien Daens Design bij levering van de Bestanden niet langer verantwoordelijk voor het archiveren van de bestanden. De Fotograaf zal niettemin trachten de Bestanden van de Opdrachtgever zo lang als redelijkerwijs mogelijk is beschikbaar te houden.

 Gedragscode

Dorien Daens Design zal geen ongepast, bedreigend, vijandig of aanstootgevend gedrag tolereren van de Opdrachtgever of elke andere persoon tijdens de Opdracht. Als de Opdrachtgever er niet in slaagt om personen, die op de foto moeten, in toom te houden met onaanvaardbaar wangedrag tot gevolg, kan dit resulteren in een vroegtijdig of onmiddellijk vertrek van Dorien Daens Design. De Opdrachtgever begrijpt dat er geen terugbetaling zal zijn indien de Fotograaf in zo’n geval verplicht is het evenement te verlaten.

Maaltijden voor de fotograaf

Op evenementen die zes (6) uur of langer duren moet een WARME en/of VERSE maaltijd voorzien worden voor Dorien Daens Design’s team. Als de Opdrachtgever geen warme maaltijd voorziet, begrijpt de Opdrachtgever dat Dorien Daens Design’s team het evenement zal verlaten om een maaltijd te kopen en niet verantwoordelijk is voor de tijd die daardoor verloren is gegaan. De Opdrachtgever begrijpt dat een fotoreportage zwaar werk is, en een deftige maaltijd voor de Fotograaf en het team is in het belang van alle partijen.

Verzending en administratie

Er worden verzendings- en administratiekosten in rekening gebracht indien de Opdrachtgever proefdrukken, afdrukken, albums, digitale negatieven, enz. niet kan ophalen in de studio van Dorien Daens Design. Items die naar de studio worden verzonden, kunnen opgehaald worden op: Olmenstraat 41/3, 3500 Hasselt

Reis- en hotelkosten (fotografie)

Verplaatsingen zijn niet inbegrepen in de prijs (uitgezonderd mini-shoots). Alle verplaatsingen die de Fotograaf moet maken binnen een afstand van honderd (100) km van Hasselt zullen tegen de geldende brandstofprijzen aan de Opdrachtgever gefactureerd worden. Verplaatsingen van meer dan honderd (100) km van Hasselt moeten vóór ondertekening van deze Overeenkomst besproken en overeengekomen worden tussen de Fotograaf en de Opdrachtgever. De Opdrachtgever moet een hotelovernachting voorzien, naast de kosten voor de Diensten, voor alle Opdrachten die na 24u eindigen, als de locatie meer dan anderhalf (1,5) uur verwijderd is van Hasselt. Het team van de Fotograaf heeft één (1) kamer nodig in een hotel vlakbij de locatie van de fotoshoot.

Ziekte en letsel

In het zeer onwaarschijnlijke geval dat Dorien Daens Design de Overeenkomst niet kan uitvoeren wegens ziekte, letsel of een ander noodgeval buiten de wil van Dorien Daens Design, zal de verantwoordelijkheid van Dorien Daens Design tegenover de Opdrachtgever beperkt blijven tot het terugbetalen van alle bedragen die de Opdrachtgever in het kader van deze Overeenkomst al had betaald. In een dergelijk geval zal Dorien Daens Design trachten een vervangende fotograaf/ontwerper te regelen, mits goedkeuring van de Opdrachtgever. Ingeval van goedkeuring door de Opdrachtgever, zal het geld dat al aan Dorien Daens Design werd betaald, gebruikt worden om de vervanger te vergoeden. De Opdrachtgever zal niet verantwoordelijk zijn voor het betalen aan de vervanger van bedragen die hoger liggen dan de bedragen die in deze Overeenkomst overeengekomen zijn. Als Dorien Daens Design geen vervanger kan voorzien, worden alle bedragen die aan Dorien Daens Design betaald zijn, terugbetaald aan de Opdrachtgever, inclusief voorschot, met uitzondering van diensten die al geleverd zijn (voorontwerpen, portretsessies, enz.).

Fotografie: De Opdrachtgever en Dorien Daens Design nemen beiden de risico’s en gevaren op zich die verbonden zijn aan de reis van de Fotograaf. In het zeer onwaarschijnlijke geval van een last-minute natuurramp of ongeluk terwijl Dorien Daens Design op weg is naar het Opdracht, waardoor de Fotograaf verhinderd is om de Diensten van deze Overeenkomst te leveren, zal de Fotograaf aan de Opdrachtgever alle bedragen terugbetalen die in het kader van deze Overeenkomst betaald zijn, met uitzondering van de helft van het Voorschot.

Herroepen en beëindigen opdracht

 • Herroepen opdracht
  Wanneer de opdrachtgever een verstrekte opdracht herroept, dient deze het gehele honorarium dat Dorien Daens Design zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht, alsmede alle bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt, te voldoen.
 • Beëindigen opdracht
  Wanneer er sprake is van onafhankelijke omstandigheden, waardoor van Dorien Daens Design redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat het de opdracht verder vervult, heeft Dorien Daens Design het recht om deze opdracht neer te leggen, zonder dat het tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. In dit geval heeft het recht op het honorarium voor de tot op dat moment verrichte arbeid en op vergoeding van de tot op dat moment gemaakte kosten en is het verplicht de bereikte resultaten aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen. Indien gedragingen of handelingen van de zijde van de opdrachtgever er de oorzaak van zijn dat van Dorien Daens Design redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat het de opdracht verder vervult, dan heeft Dorien Daens Design, naast het recht de opdracht neer te leggen, recht op het volledige op de opdracht betrekking hebbende honorarium.

Auteursrecht foto’s

 • Het auteursrecht van alle foto’s, tekeningen, modellen van alle voorlopige en definitieve ontwerpen ontwikkeld door Dorien Daens Design die in het kader van een Overeenkomst worden gemaakt, inclusief maar niet beperkt tot de bestanden in hoge resolutie zoals hier beschreven, berust bij Dorien Daens Design, en alle rechten zijn voorbehouden, behalve de rechten die hierin uitdrukkelijk worden toegekend.
 • Alle rechten die niet uitdrukkelijk aan de Opdrachtgever worden verleend, blijven voorbehouden aan Dorien Daens Design. Indien de Opdrachtgever en de Fotograaf tot een akkoord komen om de digitale bestanden te kopen, behoudt de Fotograaf zich het recht voor om de originele bestanden te behouden, en het auteursrecht van die bestanden berust bij Dorien Daens Design.
 • Het is niet toegestaan beelden van de Fotograaf/Ontwerper, in welke vorm dan ook, aan te passen en deze op internet te plaatsen D aangeleverde foto’s van het blog met watermerk mogen wel gedeeld worden met naamsvermelding.
 • Bij het leveren van de foto’s heeft de klant recht tot reproductie voor eigen (privé) gebruik.
 • Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media of op internet, tenzij hiervoor een licentie is afgegeven. Deze licentie voorwaarden staan vermeld in de offerte en op de betreffende licentiefactuur.
 • Het is niet toegestaan foto’s in te sturen naar fotowedstrijden zonder nadrukkelijke toestemming van de fotograaf.
 • De klant geeft de fotograaf toestemming voor het gebruik van de gemaakte foto’s voor promotie doeleinden. Zoals: blog, portfolio, social media, wedstrijden. De klant kan schriftelijk of per email vóór de fotoshoot aangeven hier bezwaar tegen te maken. De factuur wordt dan verhoogd met 250,- Euro en de fotograaf zal de foto’s dan niet gebruiken.
 • Dorien Daens Design garandeert dat het geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende van het geleverde ontwerp.

 Honorarium

 • Honorarium en bijkomende kosten
  Naast het overeengekomen tarief, dient de opdrachtgever eventueel te betalen voor extra kosten die Dorien Daens Design maakt om het maken van de opdracht mogelijk te maken.
 • Honorarium bij gewijzigde opdracht
  Indien Dorien Daens Design door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing door de opdrachtgever genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd.
 • Gebruiksvergoeding
  In het tussen partijen overeengekomen honorarium is tevens begrepen de vergoeding voor het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp, voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemmingen en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen.

Betaling

HighRes-beelden, albums, boeken en ander materiaal worden pas geleverd na volledige betaling van de factuur.

De facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen na factuurdatum.

Van rechtswege, en zonder enige aanmaning, zijn verwijlintresten van 12 % per jaar verschuldigd op het saldo van de factuur vanaf de vervaldag tot datum van de volledige betaling.

 • Betalingsverplichting
  Betalingen dienen plaats te vinden voor de vervaldatum vermeld op de factuur. Betaling gebeurt steeds na het fotograferen van de reportage en na ontvangst van de factuur.
  Het voorschot wordt betaald binnen 7 dagen van het ontvangen van de bestelbon indien voor akkoord.
 • Periodieke betalingen
  Dorien Daens Design heeft het recht, gedurende een (grafische) opdracht, tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen en te factureren aan de opdrachtgever.
 • Opschorting
  Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de opdrachtgever worden alle door Dorien Daens Design binnen de overeenkomst aan de opdrachtgever overgedragen rechten opgeschort tot op het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de opdrachtgever in dat geval niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken.
  Bij toepassing van art. 1139, 1147 en 1152 van het Burgerlijk Wetboek zal na het verlopen van de betalingstermijn het onbetaalde bedrag van de factuur van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, vermeerderd worden met 10%, met een minimum van 50 euro ten titel van contractuele forfaitaire schadevergoeding

Voor alle betwistingen en geschillen aangaande de offertes, overeenkomsten en facturen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van het Vredegerecht te Hasselt en de ondernemingsrechtbank Antwerpen afdeling Hasselt.

 Varia

Deze Overeenkomst behelst het volledige akkoord tussen Dorien Daens Design en de Opdrachtgever over het onderwerp van de overeenkomst en vervangt alle mondelinge of schriftelijke communicaties, verklaringen, afspraken of overeenkomsten tussen de Fotograaf en de Opdrachtgever over het onderwerp van de overeenkomst. Elke wijziging van deze Overeenkomst moet schriftelijk gebeuren en ondertekend worden door Fotograaf en Opdrachtgever. Een aanpassing aan deze Overeenkomst zal niet resulteren in een vermindering van de totaalprijs. De tussentitels zijn louter ter referentie en zijn niet bedoeld om de tekst van een paragraaf te beperken of definiëren. Indien een rechtbank oordeelt dat een bepaling van deze Overeenkomst onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar is, zal dat geen invloed hebben op of afbreuk doen aan de wettigheid, geldigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen van deze Overeenkomst. Deze Overeenkomst kan worden ondertekend in meerdere exemplaren, waarbij elk exemplaar afzonderlijk beschouwd wordt als een origineel, en die gezamenlijk één en hetzelfde document vormen.

Op alle overeenkomsten en verbintenissen van Dorien Daens Design is het Belgisch recht van toepassing.

Locaties (fotografie) 

Voor  portretfotografie, familiefotografie, reclamefotografie of bedrijfsfotografie op locatie geldt dat men zelf verantwoordelijk is voor het kiezen van de definitieve locatie voor de fotoshoot, tenzij anders vermeld in offerte of op de website. Dorien Daens Design denkt uiteraard graag mee en kan vanuit haar expertise hier in adviseren. Let er op om een alternatief te zoeken bij slecht weer. Indien je in dit geval buiten geen foto’s wenst te maken. 

Indien een bepaalde locatie gewenst is tbv de fotoreportage, is De Opdrachtgever verantwoordelijk voor alle locatievergoedingen zoals toegangskosten, parkeren etc. De opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor het regelen van de locatie en het verkrijgen van de toegang.

Vrijwaring 

De Opdrachtgever vrijwaren de Fotograaf/Ontwerper voor verlies, schade of aansprakelijkheid opgelopen door de Fotograaf/Ontwerper die voortvloeit uit of het gevolg is van niet-naleving van de Overeenkomst door de Opdrachtgever. 

De Fotograaf/Vormgever vrijwaart de Opdrachtgever voor verlies, schade of aansprakelijkheid opgelopen door de Fotograaf/Ontwerper die voortvloeit uit of het gevolg is van niet-nalevering van de Overeenkomst door de Fotograaf/Ontwerper.

Beperking van aansprakelijkheid

 • Fotografie:
  De Fotograaf zal alles in het werk stellen om in het kader van deze Overeenkomst bevredigende foto’s te maken en leveren. Dorien Daens Design kan mogelijk levering van specifiek gevraagde foto’s niet garanderen door factoren waarop Dorien Daens Design geen invloed heeft. De Opdrachtgever begrijpt dat een Opdracht een oncontroleerbaar moment is en dat door een hoeveelheid aan factoren, zoals het weer, het beschikbare licht en de bereidheid en beschikbaarheid van personen, Dorien Daens Design de levering van specifiek gevraagde foto’s niet kan garanderen. Als de Fotograaf er niet in slaagt om een bepaalde foto te produceren, zal dat niet beschouwd worden als schending van de Overeenkomst. Indien de Fotograaf de Overeenkomst niet kan uitvoeren door brand, ongeval, overmacht of een andere reden buiten de wil van de Fotograaf, zal Dorien Daens Design alle bedragen terugbetalen aan de Opdrachtgever, inclusief Voorschot, en zal de Fotograaf verder geen verplichting meer hebben met betrekking tot deze Overeenkomst. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt eveneens ingeval fotografisch materiaal beschadigd raakt tijdens bewerking, verloren gaat door een defect van camera, geheugenkaart of ander medium, verloren gaat in de post, of op elke andere wijze verloren of beschadigd raakt zonder dat de Fotograaf schuld treft.
 • Grafisch ontwerp:
  Dorien Daens Design kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst of het ontwerp, indien de opdrachtgever, een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen. Dorien Daens Design kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van productiebedrijven.
  Garantie geleverde materialen: de opdrachtgever vrijwaart Dorien Daens Design voor aanspraken t.a.v. auteursrechten betreffende door de opdrachtgever verstrekte materialen, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

De aansprakelijkheid van de Fotograaf/Ontwerper in het kader van deze Overeenkomst, enkel wanneer de Opdrachtgever de Overeenkomst niet eveneens schendt, zal niet groter zijn dan de bedragen die in het kader van deze Overeenkomst verschuldigd zijn aan de Fotograaf.

De aansprakelijkheid van de Opdrachtgever in het kader van deze Overeenkomst, enkel wanneer de Fotograaf/Ontwerper de Overeenkomst niet eveneens schendt, zal niet groter zijn dan de bedragen die in het kader van deze Overeenkomst verschuldigd zijn aan de Fotograaf/Ontwerper.